Nov 6, 2004

多人都係到估究竟 “他”是誰.
亦有很多人都估對了….
你 都應該估到 “他” 是誰…
咁你又可必問呢….

講….我有諗過講…..
但係講o左, 個結局又會係點呢?
承認我歡喜你, 我並不怕.
最怕就係講o左之後連朋友都冇得做…

反正, 現在講什麼都以經太遲….
知道與否, 都以經不再重要...

No comments: